#Ngữ pháp

Noun – danh từ

Noun là danh từ dùng để chỉ người, chỉ vật, địa điểm, sự vật, sự việt hoặc hiện tượng.

Ví dụ:

  • Danh từ chỉ người: man, Mr. Trump, doctor,…
  • Danh từ chỉ vật: Book, car, dog,..
  • Danh từ chỉ địa điểm: Singapore, Everest, Vietnam,…

Danh từ có danh từ chung và danh từ riêng (common nouns and proper nouns).

  1. Danh từ chung (common nouns) dùng để chỉ người, địa điểm hoặc sự vật nhưng không phải là tên của người, địa điểm hoặc sự vật cụ thể. Ví dụ như động vật, ánh sáng mặt trời và hạnh phúc,..
  2. Danh từ riêng (proper nouns) dùng để chỉ tên của một người, một địa điểm hoặc một sự vật cụ thể. Ví dụ: Abraham, Agentina,…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *